Bốn hoa tay. Trong mắt mọi người bạn là một người bạn là một người sống khá độc lập và suy nghĩ khá ổn

Xem Thêm